ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก แห่งการเรียนรู้ krunuch

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีสำหรับครู


1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา

2.ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการศึกษา

3.การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการวิจัย

4.การทำ blogger ของตนเอง
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ
1.รู้จักหลักของไวยากรณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ

2.ทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร

3.สามารถอ่านบทความสิ่งพิมพ์วารสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกวิธี

4.รู้จักคำศัพท์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น

5.สามารถอ่านและจับใจความในบทความหรือเนื้อเรื่องได้

http://www.englishbaby.com/

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย
1.ทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
2. รู้จักการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาไทย
3. รู้จักเปรียบเทียบและลักษณะการใช้ภาษา
4. ทำให้รู้และตระหนักเวลานำภาษาไทยไปใช้

http://www.anuban.net/