ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก แห่งการเรียนรู้ krunuch

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ
1.รู้จักหลักของไวยากรณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ

2.ทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร

3.สามารถอ่านบทความสิ่งพิมพ์วารสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกวิธี

4.รู้จักคำศัพท์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น

5.สามารถอ่านและจับใจความในบทความหรือเนื้อเรื่องได้

http://www.englishbaby.com/

ไม่มีความคิดเห็น: